Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Streams, gevestigd te Nijkerk (3861 BP) aan de Catharinastraat 3, hierna te noemen ‘Streams’ onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en bezoekers van de website en evementen. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WAAROM VERZAMELT STREAMS GEGEVENS?

Streams verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.streamsbreedebeek.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

WELKE GEGEVENS REGISTREERT STREAMS?

Streams registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger en de geboekte voorstelling(en);
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Streams);
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen;
 • surfgedrag op onze website en websites van derden.
GEBRUIK GEGEVENS?

Streams gebruikt uitsluitend je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het afstemmen van onze producten en diensten op jouw behoefte.
DOORGIFTE AAN DERDEN

Streams verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen. Tenzij het gaat om leveranciers die ons ondersteunen in het bedrijfsproces en waar we een Verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.

Streams kan persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren. In alle gevallen geeft Streams de leverancier geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

In andere gevallen maakt Streams geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij Streams op grond van wettelijke verplichtingen verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

BEVEILIGING GEGEVENS

Streams draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Streams ontvangt.

WEBSITE VAN STREAMS BREEDE BEEK

Op de website van Streams Breede Beek worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Streams haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Streams is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

GEBRUIK VAN COOKIES

Streams maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de websites op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Streams de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

TOEGESTANE BEWAARTERMIJN

Streams bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevante activiteiten. Hoe lang Streams een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Streams van belang, omdat Streams op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar producten en diensten wordt gemaakt.

INZAGE IN UW GEGEVENS

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per e-mail:

Stichting Streams
Catharinastraat 3
3861 BP Nijkerk
info@streams.city

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Streams behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Streams adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van www.streamsbreedebeek.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

BESCHIKBAARHEID

De informatie en aanbevelingen op de websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op de websites berust bij Streams of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan streamsbreedebeek.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Streams.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juli 2021.